Skip to main content

Arbeid & Inkludering i NHO

NetPed har lang historikk for samarbeid med Arbeid- & inkluderingsbedriftene.

Før de startet sitt eget ”Læringsnettverk” i 2007 var flere av Arbeid- & Arbeid- & inkluderingsbedriftene medlemmer i vårt Læringsakademinetteverk. Læringsnettverket i Arbeid- & inkludering har avtale om kjøp av Rådgiveren og Veilederen Basis til rabattert pris for alle sine medlemsbedrifter.

Pr i dag bruker ca 8 av 10 Arbeid- & inkluderingsbedriftene Rådgiveren og/eller Veilederen Basis. Rådgiveren er nevnt bransjens fagkonsepter for tiltakene avklaring og APS som verktøy for kartlegging av lese-, skrive- og matematikkferdigheter og Veilederen Basis for kartlegging av minoritetsspråklige.

Kartlegging av lese-, skrive- og matematikkferdigheter

”I Avklaring må det ligge muligheter for kartlegging av lese-, skrive- og matematikkferdigheter. Denne form for kartlegging bør imidlertid være avhengig av bestillingen fra Nav. ”Rådgiveren” benyttes ofte ved attføringsbedrifter. Ulike ordkjedetester kan brukes etter Rådgiveren for å av/bekrefte dyslektiske problemer. ”Kartleggeren” og ”Logos” gir grundigere og mer omfattende testing. For fremmedspråklige kan Veilederen Basis benyttes. Kvalifisert og sertifisert personell må ha ansvaret for slik kartlegging, testing, ... ”

Sertifisering i bruk av testene, gjennomføres hos NetPed eller hos en av våre samarbeidspartnere som er godkjent som kurssenter. For medlemmer i Læringsnettverket kan sertifisering gjennomføres internt. 

For mer info om kurs og sertifisering kontakt

NetPed as v/Rune Berrefjord, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf: 951 26 737 

Eller Læringsnettverket i Arbeid- & inkludering i NHO service og handel v/Pia Garvin, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rådgiveren

Gir detaljert funksjonsprofil og konkrete opplæringsplaner. Inneholder både bokmål og nynorskversjon. Kartleggingen gjennomføres individuellt eller gruppevis. Rådgiveren ble utviklet av NetPed i 1995 og er i dag en ledende test for å avklare fagnivå i norsk, matematikk og engelsk. Testen er godt kjent blant skoler, attføringsbedrifter, NAV og utredningsenheter som PPT, ARK, m. fl.

Veilederen Basis

Det har vært vanskelig å kunne avklare minoritetsspråkeliges nivå i norsk. Språkbarrieren blir det største hinder for integrering i det norske samfunnet. NetPed har derfor utviklet Veilederen-Basis, en grunnleggende test i norsk, matematikk og samfunnsfag for personer med store fagvansker eller minoritetsspråklig bakgrunn. Veilederen-Basis kartlegger grunnleggende ferdigheter i samfunnskunnskap, matematikk og norsk. Vi anbefaler at Veilederen-Basis brukes på deltakere hvor man er usikre på språkkompetanse, som nettopp er kommet til Norge, hvor det planlegges eller vurderes opplæring, som er skoleelever, arbeidssøkende eller på attføring.

Veilederen 2

Kartlegger norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse og ordforråd. Samt generell fagkompetanse i engelsk og matematikk på aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring. Testsertifikatet gir et bilde på deltakers ståsted og potensiale i de aktuelle fagområdene.

Veilderen 3

Kartlegger deltakerens kompetanse innen områdene visuell og auditiv prosessering. Den passer aldersnivåene ungdoms- og videregående skole samt voksenopplæring.

OrdDrill-Rådgiveren

OrdDrill er et nettbasert dataprogram for gjennomføring av tilpasset opplæring. Programmet er utviklet av NetPed, og inneholder flere tusen spesialpedagogiske øvelser i norsk. Oppgavesettene er direkte koblet opp mot funksjonsprofilene og opplæringsplanene i Rådgiveren. Programmet er selvinstruerende og progresjonsstyrt, slik at deltakeren kan jobbe delvis selvstendig.

OrdDrill-Begrepsbyggeren 

Grunnpakke, inneholder 530 begreper. Begrepsbyggeren er et interaktivt opplæringsprogram med styrt progresjon, slik at deltakeren selv kan gjennomføre egen opplæring. Lisens og pris pr. deltaker. Rabatt ved bestilling av større antall samtidig.