Skip to main content

Rådgiveren

Rådgiveren er et komplett testsystem som gjør det enkelt å kartlegge nivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne. Den inneholder alt som skal til for en effektiv planlegging og organisering av opplæring for elever med lærevansker.

Testsystemet gir muligheter for både elektronisk og papirbasert testgjennomføring. Den finnes på både bokmål og nynorsk. Brukerne kan derfor velge hvilket målføre de ønsker å teste.

Både oppgaveform og lengde på delprøver er spesialdesignet for at elever skal yte maksimalt ut fra deres reelle fagnivå. Spesielt gir dette de riktigste rammer for testing av personer med ulike vansker, herunder konsentrasjonsvansker, ADHD, angst og lese- og skrivevansker. 

Rådgiveren er i dag kanskje en av de mest brukte kartleggingstestene for avklaring av fagnivå. Den har tilhørende rådgiving, og muliggjør at den enkelte lærer kan tilpasse opplæringen som del av vanlig undervisning. Dette bedrer resultatet samtidig som skolen oppnår ressursbesparelse i forhold til færre ekstratiltak for elever med vansker. Resultat gir også indikasjoner og klare innspill på utredningsbehov fra PPT mv. 

I tillegg til å kartlegge funksjonsnivået i norsk, matematikk og engelsk, vil Rådgiveren også kunne brukes til å måle effekten av opplæring. Ønskes denne type vurdering, benyttes Førstetesting i forkant og Andretesting i etterkant av opplæringen. Differansen er et matematisk uttrykk for opplæringsresultatet.

Historikk

Rådgivertesten er utviklet av NetPed (tidl. Lese- og skriveutvikling), og første versjon ble ferdig rundt 1995. Utviklings- og normeringsarbeidet er gjort av psykolog Knut J. Lohne og spesialpedagog Thor Hogga. Resultatet er en kombinasjon av den lange erfaring utviklerne har som henholdsvis PP-rådgiver og spesialpedagog. Arbeidene til Hans-Jørgen Gjessing (språklige lærevansker), Torleiv Høien (språklige lærevansker) og Snorre Ostad (matematikk-vansker) har også vært viktige inspirasjonskilder underveis. De aller første årene ble Rådgiveren hovedsakelig brukt til avklaring av fagvansker hos vernepliktige i Forsvaret og i opplæringsvirksomhet for Aetat. Testen ble etter hvert anerkjent av både skoler og andre opplærings/utreningsvirksomheter. I tidsrommet 2000-2003 oppnådde Rådgiveren status som en ledende test for avklaring av fagvansker i norsk og matematikk i Norge. Den ble spesielt utbredt i skolen og i opplæringsvirksomheter for voksne. I de senere år har den i økende grad også blitt brukt av offentlige utredningsenheter som en pålitelig indikator på ulike typer lærevansker av typen dysleksi, dyskalkuli, generelle lærevansker mv. 

Fra oktober 1998 til august 2004 ble Rådgiveren gjennom egen avtale solgt av forlaget Grieg Multimedia. I denne perioden ble testen justert flere ganger. Fra 1. august 2004 opphørte denne avtalen, og all utgivelse av Rådgiveren gjøres direkte av NetPed eller samarbeidspartnere med egen salgsavtale. Begrepet ”Nye” Rådgiveren ble innført for å skille fra de mange versjoner fra samarbeidet med Grieg.

1. januar 2008 ble Rådgiveren 100% tilgjengelig via internett med nytt dataprogram med langt større fleksibilitet og muligheter for enkel testadministrasjon. 

1. mars 2011 ble komplette likeverdige tester tilgjengelige både i papirversjon og som elektronisk testing via web. Bruk av begrepet ”Nye” Rådgiveren ble samtidig avsluttet og igjen brukes kun navnet ”Rådgiveren”

All nyutvikling og nynormering er gjort av NetPeds ansatte og Rådgiverens opprinnelige forfattere, psykolog Knut J. Lohne og spesialpedagog Thor Hogga, i samarbeid med mange av Rådgiverens brukere innen både grunnskoler, videregående skoler og attføring/voksenopplæring.

Produktbeskrivelse

Rådgiveren er et helhetlig kartleggings- og rådgivningssystem for avklaring av fagnivå og tilrettelagt opplæring i norsk, matematikk og engelsk. Alt er tilgjengelig via Internett. Systemet viser de grafiske funksjonsprofilene, forslag til opplæringsplan og mulighet til å samordne resultatene med tilsvarende resultater fra andre prøver. Testresultatene lagres kryptert og man kan enkelt eksportere og importere både elevlister og testresultater. 

Rådgiveren norsk- og matematikktest har 4 oppgavesett til bruk fra 5. trinn og oppover til og med voksenopplæring, og engelsktesten har 2 oppgavesett til bruk fra 8. trinn til og med voksenopplæring.

Rådgiverens norsktest omfatter seks delprøver og kartlegger elevens funksjonsnivå på fire områder:

 • rettskriving operasjonalisert som summen av antall riktige ord/delord på diktat og skjulte ordbilder eller korrekturlesning (delprøve 1). 
 • lesehastighet operasjonalisert som summen av antall ord ved 3 lesinger av samme tekst (delprøve 2). 
 • leseforståelse operasjonalisert som gjennomsnittet av leseforståelse på de 3 områdene detalj-forståelse, setningsforståelse og avsnittsforståelse (delprøve 3, 4 og 5). 
 • ordforråd operasjonalisert som antall riktige ord innenfor de 4 begrepsområdene synonymer, antonymer, fremmedord og ordtak (delprøve 6). 

Rådgiverens matematikktest kartlegger elevens funksjonsnivå på åtte områder: 

 • addisjon/subtraksjon 
 • multiplikasjon 
 • divisjon 
 • myntregning 
 • klokkeregning 
 • prosentregning 
 • areal og volum 
 • brøker og desimaler

Rådgiverens engelsktest kartlegger elevens funksjonsnivå på fire områder:

 • engelsk rettskriving 
 • engelsk grammatikk
 • engelsk leseforståelse
 • engelsk ordforråd

Kartleggingen i norsk tar ca. 26-28 minutter, i matematikk ca. 18-20 minutter og i engelsk ca. 20 minutter. Alternativt kan kartleggingen gjennomføres databasert hvor eleven logger seg på via internett og gjennomfører testingen helelektronisk. Kartleggingen i norsk kan foretas separat, mens kartleggingen i matematikk alltid må ledsages av kartlegging i norsk for å se om matematikkvanskene har sitt utspring i evt lese/skrivevansker (sekundærvansker). Etter at skårene er blitt registrert i dataprogrammet til Rådgiveren, blir skårene for de enkelte delprøvene sammenliknet med gjennomsnittsskåren for alderstrinnet (normen). Resultatet blir automatisk omregnet til prosent av gjennomsnittsskåren, oppad begrenset til 120 %, og hvor 100 % er gjennomsnitt for Aldersnivå (GFA). Resultatet blir visuelt presentert i form av en enkel graf. 

Funksjonsprofiler

På basis av testresultatene fremkommer følgende funksjonsprofiler i fagene norsk og matematikk:

 1. Ingen fagvansker 
 2. Små fagvansker 
 3. Spesifikke fagvansker – matematikk 
 4. Spesifikke fagvansker – rettskriving 
 5. Spesifikke fagvansker – lesehastighet 
 6. Spesifikke fagvansker – leseforståelse 
 7. Spesifikke fagvansker – ulike blandingsprofiler
 8. Partielle fagvansker 
 9. Generelle fagvansker
 10. Uklassifiserte fagvansker

Funksjonsprofilene 3-10 kan i mange tilfeller utløse rettigheter til spesialundervisning iht. opplæringsloven § 4A.2 og § 5.1-6. 

For å ivareta eleven i forhold til systemet med funksjonsprofiler er det i Rådgiveren utarbeidet en tiltakskjede bestående av fem forslag til eksamensordninger og seks forslag til opplæringsplaner:

Eksamensordninger:

 • Ekstra eksamenstid 
 • Bruk av PC med tekstbehandlingsprogram og ulike grader av stave- og grammatikkontroll 
 • Ulike former for konvertering av eksamensoppgaver fra tekst til naturlig eller syntetisk tale
 • Kombinert skriftlig-muntlig eksamen i skriftlige fag 
 • Forklaring av vanskelige ord og uttrykk i eksamensoppgaver 

Opplæringsplaner: 

 • Tilrettelagt rettskrivingsopplæring 
 • Tilrettelagt regneopplæring 
 • Tilrettelagt leseopplæring 
 • Tilrettelagt begrepsopplæring 
 • Tilrettelagt norskopplæring for generelle lærevansker 
 • Tilrettelagt opplæring i norsk og matematikk for store generelle lærevansker 

Rådgiverens seks forslag til opplæringsplaner er primært utformet som rammeplaner for ulike typer av tilrettelagt opplæring (jmf. Opplæringslovens § 1.2, § 4A.1-3 og § 5.1-6). Men ved å modifisere rammeplanene med elementer fra sakkyndige vurderinger, spesifisere læremidler og påpeke avvik fra nasjonale fagplaner på ulike klassetrinn (L97), vil Rådgiverens rammeplaner lett kunne omarbeides til individuelle opplæringsplaner for spesialundervisning etter kravene som stilles i opplæringslovens § 5.5. 3. Opplæringsplaner i Rådgiveren fokuserer både på tematikk, metodikk, hjelpemidler og tilgjengelige læremidler.  

Opplæring i bruk av testverktøyet

Det forutsettes at Rådgiveren brukes av personer med nødvendig pedagogisk bakgrunn og erfaring. Vi anbefaler at alle testoperatører, lærere og andre brukere gjennomfører godkjent opplæring, enten hos NetPed eller en av våre samarbeidspartnere. 

Kristiansand, mars 2015