Veilederen 2-4 er pedagogiske og nevropsykologiske tester som kartlegger kompetanse og evner i norsk, engelsk og matematikk.

Veilederen 2

Veilederen-2 er en pedagogisk test med lav brukerterskel, rask administrasjon og nettbasert brukergrensesnitt.

Testen kartlegger områdene norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse, ordforråd og generell fagkompetanse i engelsk og matematikk på aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring. Veilederen-2 er spesielt egnet for kartlegging av enkeltelever, men kan også brukes til gruppetesting. 

Vi anbefaler at personer med avvikende testresultater på Rådgiveren også blir testet med Veilederen 2. Testtiden er kort ca. 25 min. – noe som sikrer optimal ytelse for alle elevtyper, også de med konsentrasjonsvansker og ADHD. 

Veilederen 2 er skjønnsmessig normert for aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring. 

Tilgang til testen selges som årslisens for fri bruk innenfor virksomheten og tillates kun brukt av lisensinnehaveren. Lisensen fornyes automatisk dersom den ikke sies opp.

Veilederen 2 inneholder 100 enkeltoppgaver

Norskdelen består av 9 forskjellige deltester 

 • Delprøve 1 Kartlegger elevens egenvurdering av lesekompetanse, fordelt på spørsmål knyttet til lesehastighet. 
 • Delprøve 2 Kartlegger elevens egenvurdering av skrivekompetanse, fordelt på spørsmål knyttet til skriftforming. 
 • Delprøve 3 Kartlegger elevens leseforståelse på setningsnivå.
 • Delprøve 4 Kartlegger personens kompetanse i grammatikk. 
 • Delprøve 5 Kartlegger elevens leseforståelse på setnings- og avsnittsnivå.
 • Delprøve 6 Kartlegger elevens ordforråd (språklig begrepsapparat).
 • Delprøve 7 Kartlegger elevens lesehastighet.
 • Delprøve 8 Kartlegger elevens leseforståelse på detaljnivå.
 • Delprøve 9 Kartlegger elevens evne til å oppdage feilskrevne ordbilder (korrekturlesing).

Engelskdelen består av 2 hoveddeler:

 • Delprøve 10 Kartlegger elevens kompetanse i engelsk rettskriving.
 • Delprøve 11 Kartlegger elevens kompetanse i engelsk grammatikk.
 • Delprøve 12 Kartlegger elevens kompetanse i engelsk ordforråd (språklig begrepsapparat).

Matematikk består av 2 hoveddeler:

 • Delprøve 12 Kartlegger elevens kompetanse i matematikk innenfor regningsartene mynt/klokke, ganging/deling og prosent/promille.
 • Delprøve 13 Kartlegger elevens kompetanse i matematikk innefor regningsartene brøk/desimal, areal/volum og likninger.

Etter gjennomført kartlegging må det skrives ut et testsertifikat. Dette er en skriftlig dokumentasjon på at eleven har gjennomført en test med nøyaktig spesifisering av hovedresultat og delresultater. 

Veilederen 3

Veilederen-3 er en nevrospykologisk screeningtest med lav brukerterskel, rask administrasjon og høy kostnadseffektivitet.

Testen kartlegger elevens kompetanse på områdene visuell og auditiv prosessering. Den foretar også en egenvurdering av elevens sensoriske og motoriske dysfunksjoner –syn – hørsel - skriftforming. Testen er godt egnet til å fastslå hvordan eleven best tilegner seg kunnskap. 

Tilgang til testen selges som årslisens for fri bruk innenfor virksomheten og tillates kun brukt av lisensinnehaveren. Lisensen fornyes automatisk dersom den ikke sies opp.

Veilederen-3 inneholder 100 enkeltoppgaver som består av tekst, figurer og lyd. Testen er normert for alderstrinnet 16-20 år, dvs. de vanlige aldersgruppene i videregående skole, men kan med stor presisjon også benyttes på elever i ungdomsskolen eller personer under opplæring i voksen alder. Testen tar 15-20 minutter å gjennomføre, noe som sikrer optimal ytelse hos alle elevtyper, også de med konsentrasjonsvansker og ADHD. Testen er spesielt egnet for individuell kartlegging av enkeltpersoner med symptomer på dysleksi.

Veilederen-3 gir sammen med Rådgiveren og Veilederen-2 et godt grunnlag for å stille pedagogiske diagnoser etter kriteriene i den internasjonale diagnosemanualen ICD-10.

Testsertifikatet er en skriftlig dokumentasjon på at personen har gjennomført en nevropsykologisk test i visuell og auditiv prosessering, med nøyaktig spesifisering av resultatene. 

I tilegg inneholder sertifikatet en tolkning av resultatene, eventuelt med anbefaling av undersøkelse hos øyelege/optiker eller ørelege/audiograf. Dette for å kartlegge eventuell medisinsk diagnose knyttet til syns- eller hørselsfunksjonen. 

Veilederen 4

Veilederen 4 er et dataprogram for samordning av testopplysninger fra testbatteriene Rådgiveren og Veilederen 2 og 3. Man kan også legge inn testresultater fra andre tester etter eget ønske (f. eks. WAIS III).

Bruk av samordningsprogrammet gir det endelige testresultatet høy presisjon (ca 320 enkeltoppgaver), og gir grunnlag for beregning av karakterprognoser i allmennfagene norsk hovedmål, engelsk og matematikk på aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring. 

Samordningsprogrammet er et verktøy for læringsakademier og fagpersoner som ønsker å stille pedagogiske diagnoser etter kriteriene i den internasjonale diagnosemanualen ICD-10. 

Samordningsprogrammet tilgjengelig via Web. Inngang til samordningsprogrammet er på samme side som øvrige veiledertester - og har tilhørende manual tilgjengelig.

NetPed Rådgivning

940 10 210 / 38 09 81 13

post(at)netped.no

Nye Teglverksvei 9, 4632 Kristiansand

Ikoner av Popcorn Arts fra flaticon.com
NetPed Rådgivning