Skip to main content

Veilederen 2 og 3 er pedagogiske og nevropsykologiske tester som kartlegger kompetanse og evner i norsk, engelsk og matematikk.

Veilederen 2

Veilederen-2 er en pedagogisk test med lav brukerterskel, rask administrasjon og nettbasert brukergrensesnitt.

Testen kartlegger områdene norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse, ordforråd og generell fagkompetanse i engelsk og matematikk på aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring. Veilederen-2 er spesielt egnet for kartlegging av enkeltelever, men kan også brukes til gruppetesting. 

Vi anbefaler at personer med avvikende testresultater på Rådgiveren også blir testet med Veilederen 2. Testtiden er kort ca. 25 min. – noe som sikrer optimal ytelse for alle elevtyper, også de med konsentrasjonsvansker og ADHD. 

Veilederen 2 er skjønnsmessig normert for aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring. 

Tilgang til testen selges som årslisens for fri bruk innenfor virksomheten og tillates kun brukt av lisensinnehaveren. Lisensen fornyes automatisk dersom den ikke sies opp.

Veilederen 2 inneholder 100 enkeltoppgaver

Norskdelen består av 9 forskjellige deltester 

 • Delprøve 1 Kartlegger elevens egenvurdering av lesekompetanse, fordelt på spørsmål knyttet til lesehastighet. 
 • Delprøve 2 Kartlegger elevens egenvurdering av skrivekompetanse, fordelt på spørsmål knyttet til skriftforming. 
 • Delprøve 3 Kartlegger elevens leseforståelse på setningsnivå.
 • Delprøve 4 Kartlegger personens kompetanse i grammatikk. 
 • Delprøve 5 Kartlegger elevens leseforståelse på setnings- og avsnittsnivå.
 • Delprøve 6 Kartlegger elevens ordforråd (språklig begrepsapparat).
 • Delprøve 7 Kartlegger elevens lesehastighet.
 • Delprøve 8 Kartlegger elevens leseforståelse på detaljnivå.
 • Delprøve 9 Kartlegger elevens evne til å oppdage feilskrevne ordbilder (korrekturlesing).

Engelskdelen består av 2 hoveddeler:

 • Delprøve 10 Kartlegger elevens kompetanse i engelsk rettskriving.
 • Delprøve 11 Kartlegger elevens kompetanse i engelsk grammatikk.
 • Delprøve 12 Kartlegger elevens kompetanse i engelsk ordforråd (språklig begrepsapparat).

Matematikk består av 2 hoveddeler:

 • Delprøve 12 Kartlegger elevens kompetanse i matematikk innenfor regningsartene mynt/klokke, ganging/deling og prosent/promille.
 • Delprøve 13 Kartlegger elevens kompetanse i matematikk innenfor regningsartene brøk/desimal, areal/volum og likninger.

Etter gjennomført kartlegging må det skrives ut et testsertifikat. Dette er en skriftlig dokumentasjon på at eleven har gjennomført en test med nøyaktig spesifisering av hovedresultat og delresultater. 

Veilederen 3

Veilederen-3 er under revisjon og nyutvikling